Partneri

Partneri Balkanske omladinske redakcije
 
Nosilac projekta Balkanske omladinske redakcije je Fondacija za debate i edukaciju IDEA jugoistočna Evropa iz Skoplja, Republika Makedonija.
 
IDEA jugoistočna Evropa, Skoplje
 
IDEA Jugoistočna Evropa je dio međunarodne IDEA mreže sa više od deset godina iskustva u obukama za debate mladih ljude. IDEA Jugoistočna Evropa oficijelno je osnovana 14. septembra 2012. godine, ali dvije godine prije zvaničnog osnivanja, provodile su se izvjesne aktivnosti u Makedoniji i drugim dijelovima Jugoistočne Evrope.
 
 
 
IDEA radi sa mladim ljudima u zajednicama sa malom ili nikakvom historijom debatiranja i javnog diskutiranja. Posebno je bitno poticanje na kritičko razmišljanje, zastupanje, rješavanje konflikata, razvijanje vještina za medijski i javni nastup. IDEA vjeruje da su debate izuzetno vrijedno obrazovno sredstvo, ne samo zato što su istraživanja pokazala da debate poboljšavaju kritičko mišljenje, akademska dostignuća i javno nastupanje, već i zbog toga što podstiče želju za angažiranjem u bitnim društvenim i političkim pitanjima sa stanovišta koje je informirano i racionalno.
 
IDEA JIE je aktivno uključena u izgradnju kapaciteta za debate i medije između nevladine organizacije u regionu Jugoistočne Evrope preko učešća u debatnim turnirima u Srbiji i Bugarskoj, medijskim događajima u Bosni i Hercegovini, kao i kroz posjete i identifikaciju kapaciteta i potreba u nekoliko debatnih organizacija u Srbiji, Kosovu, Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i drugim zemljama Jugoistočne Evrope.
 
Osnivana 1999. godine, IDEA mreža osigurava debatne edukativne programe, te iz svojih resursa organizira radionice i događaje koje svakog mjeseca koriste stotine hiljada mladih ljudi i edukatora.
 
IDEA sarađuje sa školama i univerzitetima, debatnim organizacijama i različitim zajednicama, partner je sa fondacijama, nevladinim organizacijama, biznis sektorom i vladama.
 
Cjelokupni rad i zalaganje rezultiraju povećanjem kritičkog mišljenja, tolerancije, poboljšanom kulturnom razmjenom i većim akademskim radom.
 
Partnerske organizacije projekta „Balkanske omladinske redakcije“
 
Studentsko radio Državnog Univerziteta Goce Delčev u Štipu – UGD FM
 
Univerzitetski radio počeo je emitirati eksperimentalni program uživo 7. oktobra 2009. godine. Nakon dva mjeseca uslijedio je redovni program. Tokom godina, program se većim dijelom orijentirao ka mladim ljudima i studentima, te akademskoj sredini. U proteklih pet godina, u radijskom programu učestvovalo je više od stotinu studenata i mladih ljudi koji su podijelili svoje ideje te zajedničkim naporom omogućili realizaciju radijskog programa. Trenutno, radio angažira 10 studenata i ima više od 20 emisija u sklopu redovnog programskog sadržaja.
 
Svi zainteresirani studenti svih fakulteta učestvuju u realizaciji informativnog, zabavnog i obrazovnog programa.
 
Misija studentskog radija je da informira studente o aktivnostima koje se dešavaju na Univerzitetu, te da bude most između glasa studenta i Univerziteta.
 
Radio ima ulogu svojevrsne laboratorije za studentate novinarstva i odnosa sa javnošću jer im omogućava praktični rad i medijski trening. Mladi entuzijasti su u mogućnosti da sami stvaraju različite vrsta programa, radijske debate, muzičke programe, intervjue, radijske drame itd. Cilj univerzitetskog radija je biti edukator mladima koje ova oblast zanima, te svima ponuditi različit i nekomercijalan program koji ima obrazovnu svrhu. Dio misije je i zabava. Povremeno studentski radio i njegovi DJ-i su učestvuju u lokalnim zabavnim događajima.
 
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini – ONAuBIH iz Sarajeva
 
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBIH) je nevladina organizacija osnovana 2007. Godine. ONAuBIH je multinacionalna i multietnička organizacija, kvalificirana da mladim ljudima daje šansu da se upoznaju s medijima, da nauče što više o njima, te da učestvuju u kreiranju medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.
 
ONAuBIH organizira različite projekte koji imaju cilj povezati mlade i medije. Mladim ljudima se omogućuje da nauče sve što ih zanima, te da direktno učestvuju u medijima. Asocijacija je ponosni član European Youth Press-a – krovne organizacije za omladinske medije Evrope.
 
ONAuBIH ima 400 članova u 35 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini, te tako pokriva veći dio zemlje. Vodeća je organizacija za omladinske medije u Bosni i Hercegovini, koja preko edukativnih, informativnih i radionica kritičkog promišljanja omogućuje mladim ljudima necenzurirani prostor bez političkih utjecaja. Posebno se insistira na uspostavljanju i izgradnji povjerenja između medija i građana.
 
 
ONAuBIH radi u nekoliko oblasti s posebnim fokusom na četiri koje se sastoje od nekoliko raličitih aktivnosti i projekata – sloboda medija i medijski profesionalizam, medijska pismenost, saradnju sa institucijama i organizacijama koje se bave medijima.
 
Južne vesti, Niš, Srbija
 
Prvi informativni portal koji pokriva region jugoistočne Srbije, Južne vesti osnovan je u augustu 2009. godine. Pokriva događaje iz 28 gradova i opština u južnoj Srbiji. Za razliku od ostalih lokalnih i regionalnih medija u ovom region, Južne vesti su fokusirane samo na vijesti značajne za građane južne Srbije, dok drugi mediji objavljuju vijesti od nacionalnog i međunarodnog značaja. U posljednjih pet godina od osnivanja, portal Južne vesti je uspio da izgradi reputaciju nezavisnog, nekorumpiranog i transparentnog medija, koji iznad svega, radi u interesu građana južne i jugoistočne Srbije.
 
Mladi tim novinara, programera i aktivista koji su izgradili karijere u civilnom sektoru, uspješno su stvorili informativni portal koji je ponosan na svoj konstantni rast kod publike – izvještaji pokazuju mjesečni rast od 12%, više od 2.2 miliona pregleda stranica na mjesečnom nivou, više od milion posjeta stranice, više od 130.000 fanova na Facebook-u i više od 6,000 sljedbenika na Twitter-u.
 
Jedna od najvćih komponenata rada Južnih vesti je istraživačko novinarstvo, prvenstveno o temama vezanim za manipilaciju javnog sektora, trošenje fondova poreskih obveznika, korupciju i zloupotrebu javnih resursa.
 
S obzirom na specifičnu političku situaciju u Srbiji, redakcijski tim konstantno se suočava sa različitm vidovima pritiska, uključujući spontane i neobično duge finansijske kontrole, pokušaje podmićivanja, direktne i indirektne prijetnje visoko pozicioniranih funkcionera, koji su u isto vrijeme i funkcioneri političkih stranaka.
 
Južne vesti je prvi internet portal u Srbiji koji je priznao jurisdikciju Medijskog Saveta i koji je usvojio pravila njegovih regulatornih organa. Stvorio je strukturu koja zahtijeva mehanizme koji rade i odgovaraju na specifične potrebe i situacije u društvu i koji zahtijevaju da Južne vesti funkcioniraju kao nezavisna struktura. Rad Južnih vesti zasniva se na vrijednosti uz vrlo dobro priznate principe, kao što su demokratski i participatorni mediji.